Uchylenie alimentów a pełnoletnie dziecko

Uchylenie alimentów a pełnoletnie dziecko

W ostatnim czasie wiele porad, których udzieliłam, dotyczyło uchylenia alimentów na rzecz dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Rodzice, którzy na podstawie wyroków zostali zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz dzieci, nie chcą już ich płacić na rzecz pełnoletnich już dzieci. Aby uchylić alimenty, należy rozważyć, czy złożenie takiego pozwu jest zasadne pod względem przesłanek […]

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

W ramach usług świadczonych przez moją kancelarię spotykam się z klientami, chcącymi uregulować sytuację prawną swoich krewnych, którzy z uwagi na problemy w codziennym funkcjonowaniu potrzebują pomocy w załatwianiu swoich spraw. Zgodnie z przepisami prawa, każda osoba w wieku 18 lat nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, może o sobie samodzielnie decydować. W przypadku osób […]

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Najczęściej spotykanym ustrojem majątkowym w małżeństwach w Polsce jest ustrój wspólności majątkowej, w którym wynagrodzenia i dochody małżonków stanowią ich majątek wspólny, a każdy nabyty przedmiot w czasie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Już przed zawarciem małżeństwa można w formie aktu notarialnego ustalić, że przyszli małżonkowie będą pozostawali w rozdzielności majątkowej. Wówczas w czasie […]

Uprowadzenie dziecka

Uprowadzenie dziecka

W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z problemem uprowadzeń dzieci (tzw. uprowadzeń rodzicielskich), do których dochodzi wówczas, gdy jeden z rodziców zabiera dziecko do innego kraju lub zatrzymuje dziecko w swoim kraju, bez zgody i woli drugiego z rodziców. Kwestię uprowadzeń rodzicielskich reguluje Konwencja o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 roku, […]

Ustalenie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa.

W dzisiejszych czasach coraz powszechniejszym jest pozostawanie w związkach nieformalnych (konkubinatach). Niejednokrotnie konsekwencją jest konieczność sądowego ustalenia ojcostwa, wówczas gdy ojciec dziecka nie uznał go w urzędzie stanu cywilnego. Wobec dzieci urodzonych w konkubinacie nie działają żadne domniemania prawne, w tym domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, jak to ma miejsce w przypadku małżeństw. W […]

Jak napisać pozew o rozwód.

Jak napisać pozew o rozwód.

W Polsce małżeństwo może zostać rozwiązane jedynie przez sąd. Pismem, który należy złożyć jest pozew o rozwód. Musi on odpowiadać warunkom formalnym uregulowanym szczegółowo w kodeksie postępowania cywilnego. Warunki formalne pozwu rozwodowego Pozew rozwodowy winien zostać złożony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy musi zostać podpisany przez osobę składającą pozew (na etapie procesu taką […]

Separacja na wniosek stron

Separacja na wniosek stron

W sytuacji rozpadu małżeństwa małżonkowie mają kilka sposób na prawne uregulowanie tego stanu. Jeżeli pomiędzy nimi nastąpi zupełny rozkład pożycia (brak więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej) mogą domagać się orzeczenia separacji. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość orzeczenia separacji na podstawie zgodnego żądania małżonków. Warunkiem koniecznym jest jednak nie posiadanie wspólnych małoletnich dzieci. Sprawy o separację […]

Kredyt hipoteczny a podział majątku.

Kredyt hipoteczny a podział majątku.

Po orzeczeniu rozwodu lub separacji małżeństwa powstaje ustrój rozdzielności majątkowej. Wówczas każdy z małżonków może domagać się podziału majątku wspólnego, który obejmuje zakupione w czasie trwania małżeństwa ruchomości oraz nieruchomości. Zgodnie z art. 45 k.r.o. w sprawach o podział majątku sąd dokonuje rozliczenia nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków. Oznacza to, iż […]

Obowiązek alimentacyjny, a pełnoletnie dziecko.

Obowiązek alimentacyjny, a pełnoletnie dziecko.

Niejednokrotnie w swojej praktyce prowadziłam sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Zdarza się bowiem, że klienci nie chcą już płacić alimentów na rzecz swojego pełnoletniego dziecka, w sytuacji gdy dziecko nie kontynuuje nauki, lecz w dalszym ciągu pobiera alimenty od zobowiązanego do alimentacji rodzica. W takiej sytuacji koniecznym jest założenie sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pozew […]

Kontakty z dzieckiem w wyroku rozwodowym.

Kontakty z dzieckiem w wyroku rozwodowym.

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim, wspólnym dzieckiem rozwodzących się małżonków należy do obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego. Sąd w wyroku rozwodowym może pozostawić obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, z jednoczesnym ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców. Wówczas rozwodzący się małżonkowie przedstawiają porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów […]