Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka, jeżeli mieszkamy za granicą?

Tak, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest prawnie możliwe. Każdy polski obywatel, mieszkający za granicą, może złożyć wniosek do polskiego sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Jednakże nie każdy sąd jest właściwy.

Jaki Sąd będzie właściwy do złożenia wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego ?

Zgodnie z art. 569 § 2 k.p.c. właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania- sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy- właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.
Wobec takiej treści przepisu, dla osób zamieszkujących poza granicami Polski właściwym do
przeprowadzenia postepowania w sprawie o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w
imieniu małoletniego dziecka będzie właśnie sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Koszt złożenia wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Od wniosku pobierana jest opłata 100 zł, w zależności od ilości małoletnich dzieci, których
dotyczy postępowanie. Jeżeli składamy wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w
imieniu 3 dzieci- należy uiścić opłatę 300 zł.
Rodzice dzieci mogą złożyć wniosek wspólnie, może też jeden z nich, który będzie
wnioskodawcą, a drugi z rodziców uczestnikiem postępowanie.
Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka, odpis aktu
notarialnego, w którym dany rodzic odrzucał spadek, a także, jeżeli posiadamy, dokumenty
wskazujące na istniejące zadłużenia po spadkodawcy (które winny być podstawą złożenia
wniosku).


Dobrze napisany wniosek znacznie ułatwi postępowanie, co przekłada się na szybkość jego
przeprowadzenia. Istnieje możliwość, że postępowanie zakończy się wydaniem
postanowienia uwzględniającego wniosek w całości na posiedzeniu niejawnym, bez
konieczności składania zeznań przez rodziców dziecka na rozprawie.
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę, w tym tłumaczenia przysięgłe, reprezentacje na
każdym etapie postepowania, przesyłamy odpisy wyroków za granicę, prowadzimy sprawę
zgodnie z potrzebami Zleceniodawcy.