Rozwód

Rozwód, Adwokat KatowiceDecyzja o rozwodzie musi być świadoma i przemyślana. Wyrok sądowy rozwiązujący małżeństwo wpływa na małżonków i ich sytuację rodzinną, finansową na wiele lat. Sąd musi zdecydować o wielu kwestiach: władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, wysokości alimentów, podziału wspólnego majątku, ewentualnych alimentów na rzecz jednego z małżonków. Wszystkie te kwestie mogą spędzać sen z powiek. Warto w tej sytuacji zagwarantować sobie profesjonalną opiekę prawną, a to gwarantuje jedynie profesjonalny pełnomocnik jakim jest adwokat. Rozwód to jednocześnie  początek nowej drogi. Warto ją rozpocząć bez zbędnych lub nadmiernych obciążeń. 

Doświadczenie w sprawach rozwodowych nauczyło mnie jednego. W rozwodach nie ma dwóch identycznych spraw. Do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie, a największym błędem jaki może popełnić adwokat to traktowanie spraw w sposób schematyczny. Dlatego też, podczas pierwszego spotkania każdego z moich Klientów zapraszam do Kancelarii na co najmniej godzinną rozmowę. Najpierw wysłuchuję klienta, później zadaję kilka pytań. Celem tej dyskusji jest określenie priorytetów, poznanie, jakie kwestię będą najistotniejsze w tym postępowaniu. Następnie informuję Klienta jakie są jego prawa i obowiązki w sytuacji, w której się znalazł. Przeprowadzam wstępną analizę, wskazuję, jak będzie wyglądać postępowanie oraz w jakim kierunku należy podążać, aby zrealizować zakładane cele. Oczywistym jest, że pierwsze spotkanie, pierwsza porada nie zobowiązuje do dalszej współpracy. Jeżeli jednak, Klient zdecyduje się na zlecenie reprezentacji w procesie, opłata za poradę jest zaliczona na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy. W tym kontekście pierwsza porada jest bezpłatna. Podstawą mojego działania w imieniu Klienta jest pełnomocnictwo. Dodatkowo zawieramy umowę, w której określamy wysokość honorarium.  Dla Klienta jest to pisemna gwarancja, że nie poniesie większych kosztów niż te zapisane w umowie.

Proszę pamiętać, że po zakończeniu postępowania stan Państwa majątku, ewentualnych zobowiązań, w dużej mierze będzie zależał od tego, jaką skutecznością wykaże się adwokat. Rozwód, sprawa rozwodowa poprowadzona w sposób właściwy daje szanse na nowe, lepsze życie. Z punktu widzenia interesów Klineta, oczywistym wydaje się wybór pełnomocnika, który specjalizuje się w tematyce jaką jest rozwód.  Dobry adwokat, ukierunkowany na prawo rodzinne, musi posiadać rozległa wiedzę, którą popiera doświadczeniem na sali sądowej. Tylko wtedy może skutecznie reprezentować interesy swoich Klientów.

Poniżej znajdą Państwo przegląd pytań i odpowiedzi, jakie najczęściej w sprawach rozwodowych zadają Klienci.

Kiedy mogę dostać rozwód ?

Opłata stała od pozwu w sprawie rozwodowej wynosi 600 zł. W sytuacji, gdy rozwód zostanie orzeczony bez orzekania o winie, Sąd z urzędu zwraca stronie powodowej kwotę 300 zł. W sytuacji, gdy osoba starająca się o rozwód jest niezamożna, ma problemy finansowe, może się starać o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. W tym celu do pozwu należy dołączyć wniosek o zwolnienie od kosztów (należy zaznaczyć czy w całości czy w części) oraz oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wg wzoru.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zostanie rozpoznany przez sąd w pierwszej kolejności.

Jeżeli Sąd będzie orzekał o podziale majątku pobierze w wyroku dodatkowo 300 lub 1000zł.

Jeżeli Sąd zasądzi alimenty na małżonka pobierze w wyroku opłatę stosunkową (5% od wartości rocznych alimentów)

Kto może dostać rozwód ?
Rozwód może zostać orzeczony przez sąd wówczas, gdy w małżeństwie stron nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego tzn. małżonkowie nie współżyją fizycznie, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie darzą się uczuciem miłości. Ponadto rozkład musi być trwały tzn. musi trwać od dłuższego czasu, Sąd musi mieć pewność, że powrót małżonków do wspólnego pożycia nie jest już możliwy. Orzeczeniu rozwodu nie może sprzeciwiać się także dobro wspólnych małoletnich dzieci oraz zasady współżycia społecznego.
Czy mogę domagać się od męża alimentów, gdy nie jesteśmy po rozwodzie?
Oczywiście, że tak. Zgodnie z art. 28 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. W takich sprawach sądem właściwym, jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub drugiego małżonka (wybór należy do składającego pozew). Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydaje wyrok, od którego stronom przysługuje apelacja do sądu okręgowego.
Od czego zależy wysokość alimentów?
Orzekając w sprawach alimentacyjnych Sąd bierze pod uwagę zarówno usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Należy przy tym pamiętać, że potrzeby osoby uprawnionej mogą być tylko usprawiedliwione, nie mogą być tutaj zaliczane potrzeby nadmierne, zbyteczne, luksusowe. Z kolei przez określenie „możliwości zarobowe i majątkowe” należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście osiągane i uzyskiwane ze swojego majątku, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należyte staranności i stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Możliwości te obejmują wysokość zarobków, które osoba zobowiązana przy swoim wieku, stanie zdrowia, wyuczonym zawodzie jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na uwzględnienie.
Czy w każdym procesie rozwodowym Sąd orzeka o winie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd orzekając rozwód, orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniechania orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Nie chcę, żeby żona nosiła moje nazwisko po rozwodzie. Czy mogę domagać się tego w wyroku rozwodowym?

Nie, nie może Pan domagać się takiego wyrzeczenia w wyroku rozwodowym. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonka może złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem, w którym oświadczy, że wraca do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa. W tym okresie taka zamiana jest bezpłatna. Pana małżonka po orzeczeniu rozwodu posiada uprawnienie, lecz nie obowiązek do zmiany swojego dotychczasowego nazwiska.

Czy mogę domagać się alimentów na córkę od jej ojca, mimo że nie byliśmy małżeństwem?

Oczywiście, że tak. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie różnicuje uprawnień dzieci pochodzących z małżeństwa czy też konkubinatu. Każde dziecko ma prawo żądać od swojego rodzica środków na utrzymanie.

Jesteśmy Polakami, mieszkamy za granicą. Czy możemy rozwieść się w Polsce?

Oczywiście, że tak. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, sprawy małżeńskie należą do jurysdykcji sądów polskich także wtedy, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi. Jeśli złożą Państwo pozew o rozwód w polskim sądzie, będzie on wówczas właściwy również do orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków.

Czy w trakcie sprawy o alimenty mogę domagać się pieniędzy na córkę, czy muszę czekać na wyrok?

W trakcie trwania sprawy o alimenty może Pani domagać się tzw. zabezpieczenia powództwa. Taki wniosek może być złożony już w pozwie, może być również złożony na dalszym etapie postępowania. We wniosku należy wskazać w jakiej wysokości domaga się Pani alimentów na czas trwania postępowania oraz należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Od takiego wniosku nie pobiera się opłat sądowych. Sąd rejonowy rozpoznaje wniosek niezwłocznie, na posiedzeniu niejawnym lub na rozprawie. Od postanowienia rozstrzygającego wniosek o zabezpieczenie powództwa przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego.

Mąż znęca się nade mną i dzieckiem. Czy mogę ograniczyć mu władzę rodzicielską?

W takiej sytuacji może Pani wystąpić do Sądu opiekuńczego (sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka) z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej męża. We wniosku może Pani wskazać do jakich uprawnień będzie miał mąż względem dziecka np. prawo współdecydowania o kierunku kształcenia, organizowania wypoczynku. Może również domagać się Pani ograniczenia jego kontaktów z córką do określonych dni w tygodniu, bądź żądać, aby do kontaktów dochodziło w obecności kuratora sądowego. Sąd Rejonowy przeprowadzi postępowanie dowodowe, po czym wyda w sprawie postanowienie, od którego stronom przysługuje apelacja do Sądu Okręgowego. .

Mąż wyjechał za granicę, nie interesuje się synem, nawet nie dzwoni. Czy mogę pozbawić go władzy rodzicielskiej?

O pozbawieniu władzy rodzicielskiej zawsze decyduje Sąd, może jednak złożyć Pani stosowany wniosek. Pozbawienie władzy rodzicielskiej występuje wtedy, gdy: – władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. wyrok dożywotniego pozbawienia wolności); – jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. biją je, znęcają się nad nim) lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka (np. przez wiele lat uchylają się od płacenia alimentów, nie kontaktują się z dzieckiem) Ponadto Sąd może pobawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania wobec nich zarządzeń opiekuńczych, a w szczególności, gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem.

Kiedy mogę wnosić o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć wówczas, gdy doszło do istotnej zmiany stosunków tzn. gdy istotnie zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentów (np. dziecko zachorowało na nieuleczalną chorobę, rozpoczęło naukę w szkole). Sądem właściwym do rozpoznania takiego pozwu jest sąd miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów.

Mąż nie płaci alimentów. Czy mogę domagać się ich od jego rodziców?

Istnieje taka prawna możliwość. Można domagać się alimentów od zobowiązanych w dalszej kolejności np. dziadków wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności (np. osoba taka nie żyje) albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi (np. nie uzyskuje żadnych dochodów) lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (np. osoba zobowiązana uchyla się od płacenia alimentów, zataja swoje prawdziwe dochody).

Jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż domaga się orzeczenia o mojej winie. Co w sytuacji, gdy zostanę uznana za wyłącznie winną?

W sytuacji, gdy zostanie Pani uznana za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji majątkowej męża, Sąd może na żądanie męża orzec o Pani obowiązku alimentacyjnym wobec męża, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Mój mąż zażądał rozwodu, związał się z inną kobietą. Ja nadal kocham męża. Czy w takiej sytuacji Sąd orzeknie rozwód?

W powyższej sytuacji mamy do czynienia z tzw. zasadą rekryminacji. Oznacza ona, że rozwód nie jest dopuszczalny wtedy, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli Pani małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego i jednocześnie nie udowodni, że Pani odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego wówczas Sąd oddali powództwo o rozwód. Powyższa zasada nie występuje w sprawach o separację.