Wnioski dowodowe w sprawie rozwodowej.

Postępowanie rozwodowe prowadzone jest zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Do takiego postępowania stosuje się przepisy zawarte w części dotyczącej postępowań odrębnych, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się przepisy z części ogólnej kodeksu

Proces o rozwód nie jest typowym procesem cywilnym. Często towarzyszą mu emocje i problemy, których nie spotykamy w innych postępowaniach. Postępowanie to dotyczy bowiem kwestii rodzinnych, pożycia małżonków, przyczyn rozkładu pożycia, małoletnich dzieci. Wpływa to na dobór wniosków dowodowych, jakie strony składają w procesach o rozwód.

Najcześciej używane wnioski dowodwe.

W niniejszym artykule przywołam najczęściej składane wnioski dowodowe, wskaże również sposób, w jaki jest przeprowadzany dany dowód.

Zeznanie świadków.

Jednym z głównych wniosków dowodowych w procesie o rozwód jest dowód z zeznań świadków. Najczęściej strony powołują na świadków członków swoich rodzin generacyjnych, którzy byli bezpośrednimi uczestnikami zdarzeń, zaobserwowali takie zachowania stron, które wskazują na zawinienie przez danego małżonka rozkładu pożycia. Dowód z zeznań świadków jest najczęstszym, lecz wcale nie najlepszym dowodem przeprowadzanym w procesie rozwodowym. Zdarza się bowiem, że świadkowie, nie chcą wchodzić w relację małżonków, nie chcą zaszkodzić żadnej ze stron, unikają odpowiedzi na pytania, zasłaniają się niepamięcią. Zdarza się również, że korzystają z prawa do odmowy składania zeznań, mimo że na początku procesu deklarowali danej stronie, że będą zeznawali w sprawie.

Nagrania.

Kolejnym wnioskiem dowodowym są nagrania. Bardzo często małżonkowie nagrywają swoje kłótnie lub też konkretne zachowania współmałżonka i na nich opierają swoją taktykę procesową. To do sądu należy jednak decyzja, czy nagrania zostaną odtworzone na sali rozpraw, czy też każda ze stron oraz sąd zapoznają się z nimi poza salą.

Dowód z opini biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

W sytuacji, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci i nie są w stanie osiągnąć porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem, składany jest wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawnej: RODK-  Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny). W postanowieniu Sądu dopuszczającym taki wniosek dowodowy wskazane są konkretnie okoliczności, na których mają skoncentrować się biegli przy badaniu i wydawaniu opinii. Badanie w OZSS jest badaniem długotrwały, kilkugodzinnym, w czasie którego poza rozmową z biegłymi strony wypełniają testy, badana jest również interakcja pomiędzy dziećmi a rodzinami, biegli mają również możliwość swobodnego porozmawiania z dzieckiem stron. Po badaniu, w oparciu o pozostały materiał dowodowy, znajdujący się w aktach sprawy, biegli sporządzają opinię. Od takiej opinii można złożyć zarzuty i domagać się sporządzenia przez biegłych opinii uzupełniającej, złożenia przez nich ustnych wyjaśnień na rozprawie lub dopuszczenia dowodu z opinii innego OZSS.

Pomoc detektywa.

W procesach, gdy wina jednego z małżonków polega na zdradzie, strony decydują się również na skorzystanie z pomocy detektywa, który wykonuje obserwację takiego małżonka i jest w stanie ustalić z kim się spotyka, jak często, a nawet wykonać zdjęcia świadczące o istnieniu związku emocjonalnego. Sprawozdania detektywistyczne wraz z dokumentacją zdjęciową są ważnym wnioskiem dowodowym, trudnym do zakwestionowania na etapie sądowym.

W kolejnych wpisać na blogu odniosę się do poszczególnych dowodów, przybliżę Państwu ich specyfikę, co winno być pomocne w procesie.