Czy muszę mieć adwokata w sprawie rozwodowej ?

Czy muszę mieć adwokata w sprawie rozwodowej ?

Artykuły 87 1 i 87 2 kodeksu postępowania cywilnego wskazują, w jakich sprawach iprzed jakimi sądami wymagany jest tzw. „przymus adwokacki”. Do tej kategorii sprawnie należy ani sprawa o rozwód ani o separację. Tym samym nie ma wymogukorzystania z pomocy adwokata w sprawie rozwodowej. A może jednak wartoskorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika? W naszej kancelarii […]

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka, jeżeli mieszkamy za granicą?

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka, jeżeli mieszkamy za granicą?

Tak, odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka jest prawnie możliwe. Każdy polski obywatel, mieszkający za granicą, może złożyć wniosek do polskiego sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Jednakże nie każdy sąd jest właściwy. Jaki Sąd będzie właściwy do złożenia wniosku o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego ? Zgodnie z art. […]

Czy mieszkając za granicą można rozwieść się w Polsce?

Czy mieszkając za granicą można rozwieść się w Polsce?

Jak najbardziej jest to możliwe. Jeżeli oboje małżonkowie mają polskie obywatelstwo,to pomimo zamieszkiwania za granicą, mogą starać się o uzyskanie rozwodu przedsądem okręgowym w Polsce, co wynika z przepisów kodeksu postępowania cywilnegodotyczących jurysdykcji krajowej. Rozwód w Polsce a rozwód za granicą. Niejednokrotnie przepisy postępowania rozwodowego w innych krajach są bardziejrestrykcyjne niż przepisy prawa polskiego. Przykładowo […]

Wnioski dowodowe w sprawie rozwodowej.

Wnioski dowodowe w sprawie rozwodowej.

Postępowanie rozwodowe prowadzone jest zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Do takiego postępowania stosuje się przepisy zawarte w części dotyczącej postępowań odrębnych, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się przepisy z części ogólnej kodeksu Proces o rozwód nie jest typowym procesem cywilnym. Często towarzyszą mu emocje i problemy, których nie spotykamy w innych postępowaniach. Postępowanie […]

Rozwód z orzeczeniem o winie a wysokość  alimentów.

Rozwód z orzeczeniem o winie a wysokość alimentów.

W sprawie rozwodowej strony mogą wnosić o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie małżonka. Różnicę pomiędzy tymi żądaniami można sprowadzić do jednej kwestii- alimenty na rzecz współmałżonka. Rozwód bez orzekania o winie. W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, wzajemny obowiązek alimentacyjny małżonków istnieje jeszcze przez 5 lat i […]

Uchylenie alimentów a pełnoletnie dziecko

Uchylenie alimentów a pełnoletnie dziecko

W ostatnim czasie wiele porad, których udzieliłam, dotyczyło uchylenia alimentów na rzecz dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Rodzice, którzy na podstawie wyroków zostali zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz dzieci, nie chcą już ich płacić na rzecz pełnoletnich już dzieci. Aby uchylić alimenty, należy rozważyć, czy złożenie takiego pozwu jest zasadne pod względem przesłanek […]

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

W ramach usług świadczonych przez moją kancelarię spotykam się z klientami, chcącymi uregulować sytuację prawną swoich krewnych, którzy z uwagi na problemy w codziennym funkcjonowaniu potrzebują pomocy w załatwianiu swoich spraw. Zgodnie z przepisami prawa, każda osoba w wieku 18 lat nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, może o sobie samodzielnie decydować. W przypadku osób […]

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Najczęściej spotykanym ustrojem majątkowym w małżeństwach w Polsce jest ustrój wspólności majątkowej, w którym wynagrodzenia i dochody małżonków stanowią ich majątek wspólny, a każdy nabyty przedmiot w czasie trwania małżeństwa stanowi ich wspólną własność. Już przed zawarciem małżeństwa można w formie aktu notarialnego ustalić, że przyszli małżonkowie będą pozostawali w rozdzielności majątkowej. Wówczas w czasie […]

Uprowadzenie dziecka

Uprowadzenie dziecka

W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z problemem uprowadzeń dzieci (tzw. uprowadzeń rodzicielskich), do których dochodzi wówczas, gdy jeden z rodziców zabiera dziecko do innego kraju lub zatrzymuje dziecko w swoim kraju, bez zgody i woli drugiego z rodziców. Kwestię uprowadzeń rodzicielskich reguluje Konwencja o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 roku, […]

Ustalenie ojcostwa.

Ustalenie ojcostwa.

W dzisiejszych czasach coraz powszechniejszym jest pozostawanie w związkach nieformalnych (konkubinatach). Niejednokrotnie konsekwencją jest konieczność sądowego ustalenia ojcostwa, wówczas gdy ojciec dziecka nie uznał go w urzędzie stanu cywilnego. Wobec dzieci urodzonych w konkubinacie nie działają żadne domniemania prawne, w tym domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, jak to ma miejsce w przypadku małżeństw. W […]