Uchylenie alimentów a pełnoletnie dziecko

W ostatnim czasie wiele porad, których udzieliłam, dotyczyło uchylenia alimentów na rzecz dziecka po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Rodzice, którzy na podstawie wyroków zostali zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz dzieci, nie chcą już ich płacić na rzecz pełnoletnich już dzieci.

Aby uchylić alimenty, należy rozważyć, czy złożenie takiego pozwu jest zasadne pod względem przesłanek materialnoprawnych.

Zakres obowiązku alimentacyjnego na dorosłe dziecko.

Pełnoletnie dziecko ma prawo w dalszym ciągu otrzymywać alimenty, o ile kontynuuje naukę. Podstawowym bowiem jego obowiązkiem jest uzyskanie takiego wykształcenia, które zapewni mu samodzielność. Rodzaj studiów podjętych przez dziecko ma istotne znaczenie. Przy studiach stacjonarnych, z reguły nie ma możliwości podjęcia pracy. Inna sytuacja jest w przypadku studiów zaocznych, gdzie nauka odbywa się najczęściej w weekendy, co umożliwia podjęcie pracy.

Uchylenie alimentów z uwagi na niedostatek zobowiązanego do alimentacji.

Jak w każdej sprawie o alimenty, istotne znaczenie mają również możliwości zarobkowe strony zobowiązanej. Uchylić alimenty na rzecz pełnoletniego dziecka można również w sytuacji, gdy dalsze jego alimentowanie mogłoby doprowadzić do niedostatku po stronie zobowiązanego rodzica.

Gdzie złożyć pozew o uchylenie alimentów?

Pozew o uchylenie alimentów należy złożyć do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Ile kosztuje pozew o uchylenie alimentów?

Pozew podlega opłacie, uzależnionej od wartości przedmiotu sporu, którą dla spraw o świadczenia alimentacyjne ustala się mnożąc wysokość alimentów przez 12 miesięcy. Wysokość opłaty w zależności od wartości przedmiotu sporu określa art. 13 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pod linkiem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051671398/U/D20051398Lj.pdf

Koszt pomocy w napisaniu pozwu, reprezentacji przed sądem przez adwokata zależy od szacowanego nakładu pracy adwokata i jest ustalany indywidualnie.

Każdy z Państwa może skorzystać z jednorazowej porady prawnej, w toku której adwokat przeanalizuje Państwa sytuację faktyczną i prawną oraz zaproponuje najlepsze rozwiązanie Państwa sprawy.

Jak napisać pozew o uchylenie alimentów?

Pozew piszemy jak każde pismo urzędowe, należy wskazać:

– adres sądu

– dane powoda, w tym adres i nr PESEL, można podać email;

– dane pozwanego (dziecka) w tym adres i w miarę możliwości PESEL,

– zatytułować pismo – Pozew o uchylenie alimentów.

– sformułować żądanie uchylenia alimentów i wpisać od kiedy

– w uzasadnieniu napisać dlaczego żądania uchylenia alimentów jest zasadne, w jaki sposób zmieniła się sytuacja uprawnionego do alimentów dziecka (np. brak kontynuowania nauki lub kontynuowanie nauki w trybie zaocznym, podjęcie pracy), a  także jak zmieniła się sytuacja zobowiązanego do płacenia alimentów (np. zmiana lub utrata pracy, niższe zarobki, inne zobowiązania rodzinne).

– w razie potrzeby powołać dowody na poparcie swoich twierdzeń, w tym dokumenty wskazujące na pokrewieństwo rodzica i dziecka (odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka), nadto dołączyć lub wskazać ostatni wyrok (lub ugodę), gdzie został orzeczony obowiązek alimentacyjny

– koniecznie się podpisać,

– dołączyć dowód uiszczenia opłaty od pozwu

-wysłać do sądu dwa egzemplarze pisma a dodatkową kopię sobie zostawić.