Kontakty z dzieckiem w wyroku rozwodowym.

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim, wspólnym dzieckiem rozwodzących się małżonków należy do obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego.

Sąd w wyroku rozwodowym może pozostawić obojgu rodzicom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, z jednoczesnym ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców. Wówczas rozwodzący się małżonkowie przedstawiają porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Dodatkowo sąd musi stwierdzić, iż porozumienie jest zgodne z dobrem małoletniego dziecka i jest zasadne oczekiwanie że po rozwodzie rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

W sytuacji gdy małżonkowie nie złożą zgodnego wniosku o pozostawienie im obojgu władzy rodzicielskiej bądź przedstawione porozumienie nie będzie zgodne z dobrem małoletniego dziecka, wówczas sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając władzę rodzicielską drugiego z rodziców do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, przykładowo wymieniając najistotniejsze takie jak: sposób leczenia, kierunek kształcenia, organizowanie wypoczynku.

Co istotne, jeżeli w toku procesu rozwodowego okaże się, dobro dziecka jest zagrożone, sąd w wyroku rozwodowym może również orzec o ograniczeniu władzy rodzicielskiej obojga rodziców lub jednego z nich przez nadzór kuratora, a nawet wydać inne zarządzenia opiekuńcze np. zobowiązać rodziców do określonego postępowania, czy też zarządzić umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, któremu nie zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nie jest obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego. Kontakty z dzieckiem są niezależne od władzy rodzicielskiej. Uprawnioną osobą do kontaktów z dzieckiem jest nawet rodzic, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Jeżeli jeden z rodziców chce, aby sąd uregulował jego kontakty z dzieckiem w wyroku rozwodowym, wówczas musi złożyć wniosek z jednoczesnym wskazaniem terminu, miejsca gdzie mają odbywać się kontakty oraz długości kontaktu. Spełnienie takich wymogów jest konieczne z uwagi na to, iż kontakty muszą nadawać się do egzekucji. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, iż konflikt rozwodzących się małżonków przenosi się na płaszczyznę rodzicielską i ten z małżonków któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem utrudnia drugiemu z rodziców kontakty z dzieckiem. Dzięki uregulowaniu kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym można wszcząć procedurę egzekucji kontaktów, o czym napiszę wkrótce.