Obowiązek alimentacyjny, a pełnoletnie dziecko.

Niejednokrotnie w swojej praktyce prowadziłam sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Zdarza się bowiem, że klienci nie chcą już płacić alimentów na rzecz swojego pełnoletniego dziecka, w sytuacji gdy dziecko nie kontynuuje nauki, lecz w dalszym ciągu pobiera alimenty od zobowiązanego do alimentacji rodzica.

W takiej sytuacji koniecznym jest założenie sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Pozew składany jest do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. W pozwie należy wykazać, że od ostatniego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym doszło do zmiany stosunków w rozumieniu art. 138 k.r.o.

Zmiana stosunków może polegać bądź na istotnym zmniejszeniu lub zwiększeniu możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów albo na istotnym zwiększeniu lub zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do pobierania alimentów.

W sytuacji, gdy dziecko uzyska zdolność samodzielnego utrzymywania się, a co za tym idzie zaspokojenia swoich usprawiedliwionych potrzeb we własnym zakresie, istnieje możliwość uchylenia obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec tego dziecka.

Należy ponadto pamiętać o regulacji, zawartej w art. 133 § 3 k.r.o., która weszła w życie z dniem 13 czerwca 2009r.

Zgodnie z w/w przepisem rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje wyrok. Jeżeli uzna, iż w sprawie zachodzą przesłanki do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, wyda wyrok, w którym stwierdzi uchylenie tego obowiązku, wskazując jednocześnie datę, od której obowiązek ten już nie obowiązuje. Natomiast w sytuacji, gdy sąd dojdzie do wniosku, iż nie ma podstaw do żądania uchylenia obowiązku alimentacyjnego, wówczas oddali powództwo. Od takiego wyrok stronie powodowej przysługuje apelacja do sądu okręgowego w terminie 14 dni od chwili otrzymania odpisu wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem.

Zdarza się także, iż strona pozwana w sprawie o uchylenie alimentów, wyraża zgodę na uchylenie alimentów. Wówczas strony mogą zawrzeć przed sądem ugodę, w której zgodnie uznają, że obowiązek alimentacyjny strony zobowiązanej do alimentacji ustał wobec osoby uprawnionej do pobierania alimentów. Wobec zawarcia przez strony ugody, sąd umorzy postępowanie w sprawie.