O wysokości alimentów nie musi rozstrzygać wyłącznie sąd.

Jak stanowi art. 184 do 186 Kodeksu postępowania cywilnego sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. „Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa”. Niewątpliwie sprawy o rozwód oraz roszczenie o alimenty należą do kategorii prawa cywilnego i istnieje możliwość uregulowania ich wysokości poprzez zawarcie ugody. Próba zawarcia ugody może wystąpić zarówno przed wniesieniem pozwu o alimenty oraz już po rozpoczęciu postępowania sądowego. W sytuacji zawarcia ugody Sąd nie jest związany porozumieniem stron w tym zakresie i ma prawo uznać, iż zawarta ugoda nie jest zgodna z prawem. Musi jednak wystąpić w ocenie Sądu jedna z trzech przesłanek tzn.  treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Badając konkretną sprawę Sąd najczęściej występuje o przedstawienie dokumentów poświadczajacych, iż ugoda o treści proponowanej przez strony będzie prawnie dopuszczalna.

Należy również dodać, iż istnieje możliwość zawarcia umowy o alimenty w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego  niczym nie różni się od wyroku sądowego zasądzajacego alimenty. Po nadaniu jej przez Sąd klauzuli wykonalności dłużnik alimentacyjny może zostać poddany egzekucji.