Kredyt hipoteczny a podział majątku.

Po orzeczeniu rozwodu lub separacji małżeństwa powstaje ustrój rozdzielności majątkowej. Wówczas każdy z małżonków może domagać się podziału majątku wspólnego, który obejmuje zakupione w czasie trwania małżeństwa ruchomości oraz nieruchomości.

Zgodnie z art. 45 k.r.o. w sprawach o podział majątku sąd dokonuje rozliczenia nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonków. Oznacza to, iż Sąd dokonuje powyższego rozliczenia obligatoryjne. Jednocześnie każdy z małżonków może domagać się rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, jednakże aby sąd dokonał powyższego rozliczenia potrzebny jest wniosek strony postępowania, albowiem takie rozliczenie ma charakter fakultatywny.

Niejednokrotnie nieruchomości były zakupywane przez małżonków za pieniądze pochodzące z kredytów hipotecznych. Podział majątku, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy aktywów, nie pasywów. Sąd dzieli jedynie majątek, nie ingeruje w stan zobowiązań.

Jeżeli więc małżonkowie nie spłacili kredytu hipotecznego Sąd nie będzie o nim orzekał. Wówczas małżonkowie jako współkredytobiorcy są zobowiązani do dalszego, wspólnego spłacania kredytu. Jeżeli jeden z były małżonków nadal spłaca sam kredyt, wówczas może domagać się od drugiego zwrotu połowy raty kredytu (regres).

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólną nieruchomość, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie o podział majątku orzeknie, czy dana nieruchomość zostanie przyznana na własność danemu małżonkowi, z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka. Może także postanowić o sprzedaży danej nieruchomości w drodze licytacji komorniczej i podziale pieniędzy uzyskanych w ten sposób pomiędzy małżonków.

Niejednokrotnie zdarza się, że małżonkowie są w stanie porozumieć się co do tego, który z nich otrzyma sporną nieruchomość i w jakiej wysokości spłatę z nieruchomości otrzyma drugi z małżonków. Strony postępowania mogą również uzgodnić, który z małżonków będzie spłacał obciążający nieruchomość kredyt hipoteczny. Podział majątku w tym przypadku będzie ”regulował” również kwestie obciążeń. Jednocześnie muszą oni zdawać sobie sprawę z faktu, że takie wewnętrzne ustalenie będzie nieformalne,  nie wiąże w żaden sposób banku, wobec którego małżonkowie są w dalszym ciągu współkredytobiorcami. Małżonkowie mogą jednak wskazać, że ten, który otrzymał nieruchomość będzie w dalszym ciągu spłacał w całości kredyt, jednak nie będzie domagał się regresu od małżonka, któremu nie przyznano nieruchomości na własność.

Sprawy o podział majątku niejednokrotnie są skomplikowane pod względem faktycznym i prawnym. Małżonkowie mają problemy z ustaleniem majątku wspólnego, nie potrafią wykazać, czy dana rzecz należała do ich majątku osobistego czy też wspólnego. Warto wówczas skorzystać z pomocy adwokata, co pozwoli oszczędzić czas i pieniądze na wieloletnie batalie sądowe.